Användarvillkor

Kontakta oss gärna om du har frågor kring det juridiska innehållet.

Villkor: Scania CV AB (publ), benämns hädanefter ”Scania”, äger den här webbplatsen, och såvida inte annat anges, allt innehåll på webbplatsen.

Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du de villkor som förklaras nedan. Observera att Scania när som helst och efter eget godtycke kan ändra villkoren. Därför rekommenderar Scania att du läser dem regelbundet.

Dessa villkor reviderades senast 2008-11-20.

Om något av dessa villkor befinns vara olagligt, ogiltigt eller utan verkan ska alla övriga villkor fortsätta gälla utan att påverkas av det ogiltiga villkoret.

Användning

Innehållet på den här webbplatsen får bara användas i personligt informativt syfte. Det innebär att du får läsa, kopiera, skriva ut och distribuera alla dokument som Scania publicerar här, förutsatt att det inte är i syfte att kommersialisera själva innehållet, att du refererar till Scania när du gör det och att alla meddelanden om upphovsrätt och ägande som finns i dokumenten kvarstår.

Inget innehåll på den här webbplatsen får ändras, sändas, återges, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt medgivande från Scania.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken, varukännetecken, logotyper, texter, bilder och program som finns på den här webbplatsen är, förutom där annat anges, Scanias eller Scanias dotterbolags egendom och skyddas av immaterialrättsliga lagar.

All användning av varumärken, logotyper, texter, bilder och mjukvara är förbjuden såvida den inte redan har medgetts enligt ovanstående.

Obehörig användning eller distribution av något material från den här webbplatsen kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. Scania kommer att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Informationspolicy

Informationen på den här servern tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men utan begränsning till underförstådda garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

Scania garanterar inte att informationen på webbplatsen är korrekt eller fullständig.

Scania förbinder sig inte att uppdatera informationen eller materialet på webbplatsen. Informationen kan när som helst och utan föregående meddelande ändras. Ändringarna tas med i nya versioner av webbplatsen.

Scania ansvarar under inga omständigheter för några direkta, indirekta, straffrättsliga, oförutsedda eller särskilda skador, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på något sätt i anslutning till användning av eller oförmåga eller svårighet att använda den här webbplatsen eller dess innehåll, oavsett om det har sin grund i handlingar som ger rätt till inomobligatoriskt eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar, strikt ansvar eller andra handlingar och även om Scania har fått information om att sådana skador kan uppstå.

Andra webbplatser

På den här webbplatsen kan det finnas länkar till webbplatser som ägs av tredje man. Sådana länkar tillhandahålls till hjälp för besökaren och Scania tar inget ansvar för innehåll, korrekthet i information eller sekretessrutiner på sådana webbplatser.

Sekretesspolicy

Scania respekterar den personliga integriteten och samlar inte in eller bearbetar personuppgifter såvida inte den berörda individen skickat in sådana till Scania frivilligt. Vänligen meddela oss om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas.

Scania följer nationella dataskyddslagar som styr användning och insamling av data. Ditt namn, din e-postadress och din postadress kan lämnas till tredje man i syfte att kunna svara på en fråga. I övrigt används data bara för att följa upp försäljning och produktutveckling.

Om inte annat anges ovan säljs inga data till eller delas med tredje man.

Kontakt

Om du har frågor om villkoren i allmänhet eller sekretesspolicyn i synnerhet får du gärna kontakta oss.